Lastest News

02.10.2018 · 10:00

Saluki C-litter puppies 7 weeks old

Our Saluki C-litter puppies are 7 weeks old now!!!   For more photos and contact see section Puppies.

» read more »
 
20.09.2018 · 08:00

Saluki C-litter puppies 5 weeks old

Our Saluki C-litter puppies are 5 weeks old now!!! For more photos and contact see section Puppies…

» read more »
 
01.09.2018 · 13:00

Saluki C-litter puppies 2 weeks old

Our Saluki C-litter puppies are 2 weeks old now!!!   For more photos and contact see section Puppies…

» read more »

MVP Brno 23.6.2007

Kate
Result: Young class – Excellent 1, CAJC
Judge: Otakar Vondrouš

4e0ef55a0e5cd.jpg 4e0ef55a2f725.jpg 4e0ef55a55ce7.jpg

Sighthound Specialty Vyškov 2.6.2007

Kate
Result: Young class – Excellent 1, Winner of young class
Judge: Maciej Lipiec (PL)

4e0ef42742fe5.jpg 4e0ef4276142d.jpg 4e0ef42784224.jpg 4e0ef427a162f.jpg

Silesian dogs' show Hlučín 12.5.2007

Kate
Result: Young class – Excellent 1, Winner of young class, The best young female
Judges: Miroslav Václavík, Jadwiga Nieciewicz (PL)

4e0ef36c14c4a.jpg 4e0ef36c3a0a2.jpg 4e0ef36c5ed07.jpg 4e0ef36c7e201.jpg 4e0ef36ca3420.jpg 4e0ef36cc6ca5.jpg 4e0ef36cf19d2.jpg 4e0ef36d2343f.jpg

Agility...

…is the next possibility how to engage dog, especially as crazy and hyperactive as Kate.

4e199d3a6a16c.jpg It is a brilliant sport when the dog is playfully learning surmounting hurdles and relation between master and dog is strengthening. Afghan hound isn't typical breed for this sport, but looking how Afghan hound surmounts hurdles with harmonious moves and elegance, this is a grateful experience. Kate is in addition to my satisfaction after training always tired in physically and mentally way, so when we return home she lies down and sleeps whole afternoon :-)

And in the end there is a link to page where we train: Oblastní skupina agility VOSA Ostrava.


…je další možností, jak zaměstnat chrta, zvláště tak ztřeštěného a hyperaktivního, jako je Kate.

Je to skvělý sport, při kterém se pes hravou formou učí překonávat na povel nejrůznější překážky a upevňuje se tak vztah mezi psem a pánem. Afgán není zrovna typické plemeno pro tento sport, ale dívat se na afgána, s jakou ladností pohybu a elegancí překonává překážky, je zážitek. Kate je navíc k mé naprosté spokojenosti po výcviku unavená jak fyzicky, tak i psychicky, takže když přijdeme domů, lehne a prospí celé odpoledne :-)

A nakonec odkaz na stránky, kde cvičíme: Oblastní skupina agility VOSA Ostrava.

4e199d38d464c.jpg 4e199d3904681.jpg 4e199d392a34c.jpg
4e199d39572b8.jpg 4e199d397f9a8.jpg 4e199d39a5a29.jpg
4e199d39e9049.jpg 4e199d3a1de3a.jpg 4e199d3a43fea.jpg

MVP České Budějovice 21.4.2007

Kate
Result: Young class – Excellent 2
Judge: Vladimír Panuška

We were looking forward to this show because we were going to meet there with Kate's breeder and Kate's siblings. We were better prepared than in Ostrava, Kate was quite nice running and standing. However, the first position obtained her sister Cuba Libre, but it was really close.

At group photo – from the right Kate, black coloured Black Beauty de Darjeeling and her brother Corleone and light coloured Cuba Libre.


Na tuto výstavu jsme se těšili, protože jsme se tam setkali s chovatelkou Kate a jejími sourozenci. Taky jsme byli lépe připraveni než v Ostravě, Kate celkem pěkně běhala i stála. Prvenství si odnesla o fous její sestra Cuba Libre.

Na skupinovém fotu – zprava Kate, černí Black Beauty de Darjeeling a její bratr Corleone a světlá Cuba Libre.

4e0ee9409c5e0.jpg 4e0ee940c2a43.jpg 4e0ee940eba4e.jpg
4e0ee9411ae71.jpg 4e0ee94143ad7.jpg 4e0ee9416f932.jpg

NVP Ostrava 14.4.2007

Kate
Result: Young class – Excellent 2
Judge: Antonín Mudra

We couldn't miss the show in our home-town. However, if we weren't there, nothing would happen. Rings were too small, it slid too much and in the middle was only stripe of carpet. I was surprised by plentiful participation of one breeding station… In addition, Kate didn't obey at all, didn’t want to stay, so we took this show as sort of training for next time :-)


Na výstavě v našem rodném městě jsme nemohli chybět, kdybychom tam však nebyli, taky by se nic nestalo. Kruhy byly malé, hodně to klouzalo a přes prostředek byl pouze pruh koberce. Překvapila mě hojná účast afgánů jedné chovatelské stanice… Kate navíc vůbec neposlouchala, nechtěla stát, takže jsme to vzali jako jakýsi trénink na příště :-)

4e0ee89642f28.jpg 4e0ee8965cbc9.jpg 4e0ee8968159f.jpg

NVP Olomouc 14.1.2007

Kate
Result: Puppy class – Very promissing 1
Judge: Vladimír Panuška

4e0ee654d4ae6.jpg We were heading fully expectation on our first show, how it will be and mainly how Kate will like. She was only one and alone lady dog in puppy class. She is commonly devil, but this time she was very bored and I had to halloo her to stand up and go to the ring at all.

Finally Kate was liked and got award „Very promising 1“. Concerning showing posture we have to train of course, but who would know everything for first time. Exhibiting didn't discourage us for now and next time we are looking forward to show in Ostrava.


Na naši první výstavu jsme jeli plni očekávání, jaké to bude a hlavně jak se bude Kate líbit. Ve třídě dorostu byla jedinou fenkou. Jindy obvykle dračice, tady byla hrozně znuděná a musela jsem ji hodně povzbuzovat, aby vůbec vstala a šla do kruhu.

Nakonec se Kate moc líbila a odnesla si ocenění „Velmi nadějná 1“. Samozřejmě co se týče výstavního postoje a předvedení, máme co dohánět, ale kdo by hned napoprvé uměl všechno. Vystavování nás prozatím neodradilo a příště se těšíme do Ostravy.

Rudná pod Pradědem 17.11.2006

All the time we are looking for sport self-realization, jogging and enjoyment for Kate, therefore there was a possilitity to go to coursing we didn't hesitate.

4e187ded1f12e.jpg Friday afternoon, statutory holiday, was nicely for trip. I was mainly curious, how Kate will get on whethewer she will like it… I have to say that any doubts were needless. From beginning she misapprehended at all why all dogs yell when some of them are running. But when she tried it she understood everything.

She could run only shorter course for puppies because of she was only five months. She persecuted tuft with such passion like she would ever run. Typical of Afghan hound: follows everything what is moving :-) Only the course was too short for her…

Certainly we weren't on coursing for last time and next time we will be professionals :-)


Neustále hledáme pro Kate sportovní vyžití, vyběhání a zábavu, takže když se naskytla možnost jet na coursing, neváhali jsme.

Páteční odpoledne, státní svátek, pro výlet jako stvořené. Hlavně jsem byla zvědavá, jak to Kate půjde, jestli ji to chytí… Musím říct, že jakékoliv obavy byly zbytečné. Ze začátku sice vůbec nechápala, proč všichni psi ječí, když se běželo, ale pak si to taky zkusila a pochopila vše.

Protože měla jen pět měsíců, mohla běžet pouze kratší dráhu pro štěňata. Pronásledovala střapec s takovým nadšením, jako by běhala odjakživa. Typický afgánský chrt, běží za vším, co se hýbe :-) Jen ta dráha byla pro ni příliš krátká…

Určitě jsme nebyli na coursingu naposled a příště už budeme profíci :-)

Meeting with show - Brno 23.9.2006

September's Brno had one simply purpose – meet Kate with environment of shows.

Kate was disconcerted from beginning, there were a lot of people and dogs everywhere. However, she adapted herself after while, lost most of her fear, observed all dogs round about and as trimensual puppy she gathered admiration from bystanders. In the end we run in empty showing ring, tried to make showing posture and bought everything needed.
We and Kate enjoyed the show and next time it will be live!


Záříjové Brno mělo jediný účel – seznámit Kate s prostředím výstav.

Ze začátku byla hodně nesvá, všude plno lidí a psů. Po chvíli se však otrkala, už se tolik nebála, pozorovala psy kolem sebe a jako tříměsíční štěně sklízela obdiv kolemjdoucích. Nakonec jsme se v prázdném výstavním kruhu proběhli, zkusili si výstavní postoj a nakoupili vše potřebné.
Výstavu jsme si užili my i Kate a příště už naostro!

4e187062d592d.jpg 4e1870631abc7.jpg 4e1870634ba34.jpg 4e187063779d5.jpg
« Previous 1 5 9 12 13 14 15 16 Next »