Lastest News

20.01.2019 · 17:00

The last available saluki boy

Máme úplně posleního volného krátkosrstého pejska ve věku 5 měsíců – Cahzam Deluca Moravia. We have the last available smooth saluki boy, 5 months old – Cahzam Deluca Moravia. V…

» read more »
 
30.12.2018 · 09:00
 
29.12.2018 · 08:00

Available saluki boys

Máme stále 2 volné pejsky, 4 měsíce. We have still 2 available boys, 4 months old. Krátkosrstý pejsek Cahzam Deluca Moravia Kind smoth saluki boy Cahzam Deluca Moravia Dlouhosrstý…

» read more »

MVP České Budějovice 21.4.2007

Kate
Result: Young class – Excellent 2
Judge: Vladimír Panuška

We were looking forward to this show because we were going to meet there with Kate's breeder and Kate's siblings. We were better prepared than in Ostrava, Kate was quite nice running and standing. However, the first position obtained her sister Cuba Libre, but it was really close.

At group photo – from the right Kate, black coloured Black Beauty de Darjeeling and her brother Corleone and light coloured Cuba Libre.


Na tuto výstavu jsme se těšili, protože jsme se tam setkali s chovatelkou Kate a jejími sourozenci. Taky jsme byli lépe připraveni než v Ostravě, Kate celkem pěkně běhala i stála. Prvenství si odnesla o fous její sestra Cuba Libre.

Na skupinovém fotu – zprava Kate, černí Black Beauty de Darjeeling a její bratr Corleone a světlá Cuba Libre.

4e0ee9409c5e0.jpg 4e0ee940c2a43.jpg 4e0ee940eba4e.jpg
4e0ee9411ae71.jpg 4e0ee94143ad7.jpg 4e0ee9416f932.jpg

NVP Ostrava 14.4.2007

Kate
Result: Young class – Excellent 2
Judge: Antonín Mudra

We couldn't miss the show in our home-town. However, if we weren't there, nothing would happen. Rings were too small, it slid too much and in the middle was only stripe of carpet. I was surprised by plentiful participation of one breeding station… In addition, Kate didn't obey at all, didn’t want to stay, so we took this show as sort of training for next time :-)


Na výstavě v našem rodném městě jsme nemohli chybět, kdybychom tam však nebyli, taky by se nic nestalo. Kruhy byly malé, hodně to klouzalo a přes prostředek byl pouze pruh koberce. Překvapila mě hojná účast afgánů jedné chovatelské stanice… Kate navíc vůbec neposlouchala, nechtěla stát, takže jsme to vzali jako jakýsi trénink na příště :-)

4e0ee89642f28.jpg 4e0ee8965cbc9.jpg 4e0ee8968159f.jpg

NVP Olomouc 14.1.2007

Kate
Result: Puppy class – Very promissing 1
Judge: Vladimír Panuška

4e0ee654d4ae6.jpg We were heading fully expectation on our first show, how it will be and mainly how Kate will like. She was only one and alone lady dog in puppy class. She is commonly devil, but this time she was very bored and I had to halloo her to stand up and go to the ring at all.

Finally Kate was liked and got award „Very promising 1“. Concerning showing posture we have to train of course, but who would know everything for first time. Exhibiting didn't discourage us for now and next time we are looking forward to show in Ostrava.


Na naši první výstavu jsme jeli plni očekávání, jaké to bude a hlavně jak se bude Kate líbit. Ve třídě dorostu byla jedinou fenkou. Jindy obvykle dračice, tady byla hrozně znuděná a musela jsem ji hodně povzbuzovat, aby vůbec vstala a šla do kruhu.

Nakonec se Kate moc líbila a odnesla si ocenění „Velmi nadějná 1“. Samozřejmě co se týče výstavního postoje a předvedení, máme co dohánět, ale kdo by hned napoprvé uměl všechno. Vystavování nás prozatím neodradilo a příště se těšíme do Ostravy.

Rudná pod Pradědem 17.11.2006

All the time we are looking for sport self-realization, jogging and enjoyment for Kate, therefore there was a possilitity to go to coursing we didn't hesitate.

4e187ded1f12e.jpg Friday afternoon, statutory holiday, was nicely for trip. I was mainly curious, how Kate will get on whethewer she will like it… I have to say that any doubts were needless. From beginning she misapprehended at all why all dogs yell when some of them are running. But when she tried it she understood everything.

She could run only shorter course for puppies because of she was only five months. She persecuted tuft with such passion like she would ever run. Typical of Afghan hound: follows everything what is moving :-) Only the course was too short for her…

Certainly we weren't on coursing for last time and next time we will be professionals :-)


Neustále hledáme pro Kate sportovní vyžití, vyběhání a zábavu, takže když se naskytla možnost jet na coursing, neváhali jsme.

Páteční odpoledne, státní svátek, pro výlet jako stvořené. Hlavně jsem byla zvědavá, jak to Kate půjde, jestli ji to chytí… Musím říct, že jakékoliv obavy byly zbytečné. Ze začátku sice vůbec nechápala, proč všichni psi ječí, když se běželo, ale pak si to taky zkusila a pochopila vše.

Protože měla jen pět měsíců, mohla běžet pouze kratší dráhu pro štěňata. Pronásledovala střapec s takovým nadšením, jako by běhala odjakživa. Typický afgánský chrt, běží za vším, co se hýbe :-) Jen ta dráha byla pro ni příliš krátká…

Určitě jsme nebyli na coursingu naposled a příště už budeme profíci :-)

Meeting with show - Brno 23.9.2006

September's Brno had one simply purpose – meet Kate with environment of shows.

Kate was disconcerted from beginning, there were a lot of people and dogs everywhere. However, she adapted herself after while, lost most of her fear, observed all dogs round about and as trimensual puppy she gathered admiration from bystanders. In the end we run in empty showing ring, tried to make showing posture and bought everything needed.
We and Kate enjoyed the show and next time it will be live!


Záříjové Brno mělo jediný účel – seznámit Kate s prostředím výstav.

Ze začátku byla hodně nesvá, všude plno lidí a psů. Po chvíli se však otrkala, už se tolik nebála, pozorovala psy kolem sebe a jako tříměsíční štěně sklízela obdiv kolemjdoucích. Nakonec jsme se v prázdném výstavním kruhu proběhli, zkusili si výstavní postoj a nakoupili vše potřebné.
Výstavu jsme si užili my i Kate a příště už naostro!

4e187062d592d.jpg 4e1870631abc7.jpg 4e1870634ba34.jpg 4e187063779d5.jpg
« Previous 1 5 9 13 14 15 16 17 Next »